Försäkringsärenden 2011

Avdelningens sakkunnige Kenneth Hillborg har i försäkringsfrågor under hjälpt 67 medlemmar att skriva omprövningar/överklagningar, till Försäkringskassan, Förvaltningsrätten, AFA och Försäkringsbolag.

Försäkringskassan:

Av totalen gällde 45 ärenden Försäkringskassan och där avdelningen har hjälpt våra medlemmar att begära omprövningar i 35 ärenden. Av dessa ärenden ändrade Försäkringskassans beslut efter vår begäran om omprövning i 5 ärenden, i 25 ärenden ändrade inte Försäkringskassan sitt beslut och i 5 ärenden har beslut inte fattats.

Av de 25 ärendena som Försäkringskassan inte ändrade sitt beslut överklagades 21 ärenden till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut till vår medlems fördel i 8 ärenden och i 5 ärenden ändrade inte Förvaltningsrätten Försäkringskassans beslut. Vid årskiftet 2011/2012 var 8 av de överklagande ärendena ännu inte avgjorda av Förvaltningsrätten.

I övrigt har avdelningen hjälpt 16 medlemmar med ansökningar, hjälpt till med att svara på kommuniceringsbrev eller fäljt med på möten.

Utöver de ärenden som avdelningen har drivit har 3 medlemmar beviljats rättshjälp av LO-TCO:s rättskydd med överklagan till Kammarrätten. I 1 ärende ändrade Kammarrätten Förvaltningsrättens dom och Försäkringskassans beslut till vår medlems fördel. I de övriga ärendena har ingen rättslig dom fallit.

AFA-försäkring:

Avdelningen har begärt omprövning av 16 beslut som har fattats av AFA. De har efter vår begäran om omprövning ändrat sitt beslut i 3 ärenden, 4 beslut ändrades inte efter begäran om omprövning och i 7 ärenden har ännu inte berslut fattats, och 2 ärenden är överklagade till Skiljenämnden.

I de ärenden där AFA ändrade sitt beslut efter omprövning blev våra medlemmar tillsammans beviljad ersättning med totalt: 182.852 kronor

Försäkringsbolag:

Avdelningen har hjälpt 6 medlemmar med att överklaga beslut som har fattats av försäkringsbolag. 4 av dessa ärenden ändrades till våra medlemmars fördel. Försäkringsbolagen betalade ut ersättning till dessa medlemmar med totalt 177.697 kronor. De resterande 2 ärendena är ännu inte avgjorda.

Ekonomiskaresultat:

Totalt har våra medlemmar fått kontant ersättning med 2.260.549 kronor efter det att avdelningen och LO-TCO:s rättskydd hjälpt våra medlemmar med att överklaga deras ärenden.

De ersättningar som våra medlemmar efter en överklagan fått i sjukpenning eller i sjukersättning är inte medräknade i det ekonomiska resultatet. De belopp som Försäkringskassan har återkrävt men där Förvaltningsrätten ändrat Försäkringskassans beslut efter vår överklagan är inte heller medräknade i resultatet.